ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 02/06/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 429

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΝΠΔΔ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Τ.Κ : 57014

ΤΗΛ : 2393051000

FAX: 2393041850

Email:okpapdimouvolvis@gmail.com

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 ( ΦΕΚ Α΄77/30-03-81) «περί των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και Κοινοτήτων»

2) Τις διατάξεις του άρθρου 194 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2020 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

5) Τις διατάξεις του Π.Δ 34/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν. 2471/99

6) Το Ν. 4242/2014

7) την αρίθμ 22/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης με ΑΔΑΩ1Υ5ΟΚΕ6-ΕΘΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Απολλωνίας του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης .
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του  ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, υπ’ όψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων του άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/81, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης του Προέδρου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης 20ήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη χρονολογία).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ανάμεσα στα ακίνητα που κρίθηκαν κατάλληλα, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/82, στο δημοτικό κατάστημα Απολλωνίας ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Άρθρο 1ο

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
 • να βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Απολλωνίας  του Δήμου Βόλβης
 • να έχει εμβαδό τουλάχιστον 55 έως 65 τ.μ.

Επιπλέον, θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί  άμεσα το ΚΑΠΗ  Νέας Απολλωνίας και επιπλέον να διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (τίτλος κτίσης, οικοδομική άδεια).

Άρθρο 2ο

Συμμόρφωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στις υποδείξεις της Επιτροπής

Ο προσφέρων το ακίνητο, θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/81, αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου ακινήτου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά την τελική κρίση καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η ειδικότερη θέση του ακινήτου στην παραπάνω περιοχή, η καταλληλότητα του κτιρίου, ο προσανατολισμός του, η απόστασή του από την κεντρική πλατεία.

Άρθρο 3ο

Τρόπος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας
Ι. Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ΟΚΠΑΠ  και στη συνέχεια η αρμόδια διοικητική  υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία, με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης  ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας: Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος  ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι, τα ακίνητα των οποίων κρίθηκαν κατάλληλα, κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα από τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠ  ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της ορισθείσας ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε μειοδότη, η δέσμευση δέ αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο μειοδότη.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για λογαριασμό του ιδίου. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά τη λήξη της δημοπρασίας, υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Επιγραμματικά:
 • Ο Πρόεδρος δημοσιεύει στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΚΠΑΠ, στο «Διαύγεια» , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο BlogSpot του  ΟΚΠΑΠ , τη διακήρυξη με τους όρους αυτής
 • Με τη διακήρυξη, αυτομάτως καλούνται, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Καταλληλότητας δια του πρωτοκόλλου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης
 • Η Επιτροπή, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και εάν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο
 • Η Επιτροπή δύναται, με αιτιολογημένη έκθεσή της, να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
 • Η εκτίμηση της Επιτροπής, με φροντίδα του ΟΚΠΑΠ , θα κοινοποιηθεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον
 • Ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ , με έγγραφο ή απόφασή του, θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, τα ακίνητα των οποίων κρίθηκαν κατάλληλα.

Άρθρο 4ο

Χρόνος, τρόπος και τόπος κατάθεσης προσφορών και διενέργειας δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης του Προέδρου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

Η αίτηση συμμετοχής – προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΟΚΠΑΠ Δήμου  Βόλβης, υπ ‘ όψιν της Επιτροπής του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/81.

Μετά την οριζόμενη ως άνω διαδικασία εκ μέρους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος   ορίζει ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό εκείνους, τα ακίνητα των οποίων κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/81.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας που στεγάζονται τα γραφεία του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης , ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Οι συμμετέχοντες στη μειοδοτική, φανερή, προφορική διαδικασία θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική προσφορά εκφωνήσεως. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό της δημοπρασίας, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.

Άρθρο 5ο

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών (3) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΟΚΠΑΠ .

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της συμπεφωνημένης διάρκειας, με νεότερη έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών ή με έγγραφη καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο. Η εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΟΚΠΑΠ θα γίνει μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Προέδρου.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 6ο

Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς – Καταβολή μισθωμάτων

Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της προφορικής, φανερής, μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε ετήσια βάση.

Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από τον ΟΚΠΑΠ  προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται ανα τρίμηνο  και στο τέλος κάθε τριμηνίας  (άρθρο 21 του Ν. 3130/2003).

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του ΟΚΠΑΠ  προς τον εκμισθωτή δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα πρέπει να είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης και να περιλαμβάνει φόρους-τέλη-χαρτόσημα. Το μίσθωμα υπόκειται σε όλες τις κατά καιρούς ισχύουσες εκ του νόμου κρατήσεις (π.χ. χαρτοσήμου, ΟΓΑ επί χαρτοσήμου κλπ) οι οποίες επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία/ Δικαιολογητικά

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς – επικαρπωτές ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.

Στη μετέπειτα δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν οι ίδιοι ως άνω, μετά τις οριζόμενες διαδικασίες, καταθέτοντας στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία, πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία
 2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενεργείας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του  εκτιμώμενου και ενδεικνυόμενου από την Επιτροπή του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/81 τιμήματος, η οποία θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της συμβάσεως, με άλλη, ποσού ίσου προς το 1/10 επί του ποσού που επετεύχθη κατά τη διαδικασία δημοπράτησης για ένα έτος.
 3. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας, νόμιμα μεταγεγραμμένο στο Υποθ/κείο, που να αποδεικνύει το δικαίωμά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου ή, εάν δεν υφίσταται τέτοιος, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του, προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9
 4. Δημοτική ενημερότητα
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Βόλβης
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία, δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επάνω του και ούτε τελεί υπό κατάσχεση και ότι ο ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης δεν υποχρεούται σε όποια μελλοντική καταβολή για λογαριασμό του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, για ενδεχόμενες οφειλές των ιδίων προς οποιονδήποτε.
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου παραιτείται του δικαιώματος ιδιόχρησης, σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σε αυτόν.
 10. Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό
 11. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας, και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου
 12. Σχέδια κατόψεων  ακινήτου ή/και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
 13. Ενεργειακό πιστοποιητικό, εάν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
 14. Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 Διπλωματούχου Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού και ενός Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την τήρηση των πυροσβεστικών διατάξεων (παθητικής – ενεργητικής πυρασφάλειας αντίστοιχα)
 15. Έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού και μελλοντικού εκμισθωτή
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών έως και την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλειστεί από αυτήν, διότι το προσφερόμενο από αυτόν ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρ. 7 Π.Δ. 270/81 ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει τον ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Α.Κ..

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Οι προσφορές θα αναγράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει γι’ αυτές, με πλήρη αιτιολογία.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ή υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 8ο

Εγγυητής

Ο συμμετέχων στη διαδικασία δημοπράτησης και τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών:
 1. Δελτίο ταυτότητας
 2. Δημοτική Ενημερότητα
 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Άρθρο 9ο

Λοιποί όροι – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Ο τελευταίος μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον ΟΚΠΑΠ  για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε δουλεία ή βάρος. Ο ΟΚΠΑΠ , εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού είτε τη μείωση αυτού. Ο ΟΚΠΑΠ  δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Το ακίνητο οφείλει να είναι σύμφωνο με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του μειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκομίσει.

Μέχρι την υπογραφή της σχετικής μισθωτικής σύμβασης και την εγκατάσταση του ΚΑΠΗ, αλλά και κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης, δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμία απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει τη μορφή του ακινήτου, δίχως την άδεια του ΟΚΠΑΠ.

Oύτε και να επιφέρει τυχόν αλλοιώσεις, παρά μόνον όσες συμφώνησε με τον ΟΚΠΑΠ  και επ’ ωφελεία του ιδίου του ακινήτου και της ιδίας της μισθωτικής σχέσης, προκειμένου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου και τη διευκόλυνση του ΚΑΠΗ του ΟΚΠΑΠ που θα στεγαστεί εκεί και θα είναι συμφωνημένος  και υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής να προβεί σε αυτές.

Ως καλή εκτέλεση των όρων της μισθωτικής σχέσης. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του ΟΚΠΑΠ  ή μη παροχή, από αυτές που έχουν συμφωνηθεί και οφείλονται, συνεπάγεται την κήρυξη του μειοδότη ως εκπτώτου, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης.

Απαγορεύεται η μονομερής άρνηση του μειοδότη για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης, απαγορεύεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

Αποκλείεται αξίωση του τελευταίου μειοδότη για αποζημίωση, λόγω καθυστέρησης ή μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΠΑΠ  Δήμου Βόλβης  ή από την αρμόδια διοικητική αρχή, ή λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασης του ΚΑΠΗ, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Ο ΟΚΠΑΠ , ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς την καταβολή ουδεμίας αποζημίωσης στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, πριν από τη συμβατική της λήξη, εάν:
 1. μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του,
 2. παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,
 3. καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία ή μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες ή μεταβληθεί ή έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας. Για τη λύση της σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από τον Πρόεδρο απόφαση περί πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η απόφαση περί πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες μετά την κοινοποίησή της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του ΟΚΠΑΠ για καταβολή μισθωμάτων.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της νομής του μισθωμένου ακινήτου, ο νέος κύριος, νομέας, κάτοχος ή επικαρπωτής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του αρχικού εκμισθωτή, που απορρέουν από την παρούσα μίσθωση, αυτός δέ είναι υποχρεωμένος, προτού μεταβιβαστεί το ακίνητο, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο την ενέργεια και τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, κατόχου ή επικαρπωτή, καθώς επίσης υποχρεούται να ενημερώσει τον ίδιο για τη συγκεκριμένη μισθωτική δέσμευση του ακινήτου.

Ο νέος ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος ή επικαρπωτής θεωρείται εφεξής εκμισθωτής και το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο όνομά του, εφόσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία του ΟΚΠΑΠ  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Υποχρεούται επίσης να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να διορθώνει και επισκευάζει με δαπάνες του κάθε φθορά και βλάβη αυτού, που προέρχεται από κακή χρήση του μισθίου. Τέλος, υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες, καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών, που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση.

Ειδικά, σε ότι αφορά σε ζημίες ή βλάβες, που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από το μισθωτή, συμφωνείται ρητά ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται να τις επισκευάσει άμεσα, ταυτόχρονα με την ειδοποίηση και το αργότερο μέσα σε τρείς (3) ημέρες.

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από το μισθωτή, συμφωνείται ρητά ότι γίνεται επ’ ωφελεία του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης , δικαιουμένου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Άρθρο 10ο

Υπογραφή της Σύμβασης

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ΟΚΠΑΠ  Δήμου Βόλβης , χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δέ αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 11ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/81 και του Ν. 3463/2006.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου εάν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 194 Ν. 3463/2006, είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:
 1. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Αποκ/νη Δ/ση Μακεδονίας – Θράκης, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας
 2. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά
 3. μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β και γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να αλλαχθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται, με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου, η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία, του ποσού δυναμένου να αλλαχθεί με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Άρθρο 12ο

Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

 1. την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λύση της συμβατικής σχέσης
 2. τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. την αξίωση του ΝΠΔΔ αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημία που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση της σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Διοικητικό  Συμβούλιο

Άρθρο 13ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Προέδρου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης , τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο πλέον δημόσιο μέρος της έδρας του δήμου Βόλβης και του ΟΚΠΑΠ , στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο BlogSpot του ΟΚΠΑΠ .

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τα γραφεία του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Κοινότητα Απολλωνίας  Θεσ/νίκης, τηλ. 2393051000, fax 2393041850. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο