ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκηση

Τo Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» θα διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται
από:

α) Πέντε (5) Αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου και
β) Οκτώ (8) Δημότες ή κατοίκους του Δήμου που είναι χρήστες των υπηρεσιών του   Νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σε θέματα που άπτονται του σκοπού του νομικού προσώπου και

γ) Στην περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε οι δημότες ή κάτοικοι περιορίζονται σε (7) επτά μέλη.

Εκπροσώπηση

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί Δημοτικού Συμβούλου, να ορίσει ως εκπρόσωπο δημότη ή κάτοικο του Δήμου, που έχει τις ως άνω ιδιότητες. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος, ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών, το δημοτικό συμβούλιο, εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1) ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ
2) ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
3) ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4) ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6) ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
9) ΔΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
11) ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής και τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Κυριακή Τσουραλάκη

Πρόεδρος ΟΚΠΑΠ Βόλβης

Στράτος Καλούδης

Αντιπρόεδρος ΟΚΠΑΠ Βόλβης

Επικοινωνία

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο