ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης

Ανακοίνωση ανάθεσης υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Τ.Κ.: 57014

ΤΗΛ : 2393051000

FAX:  2393041850

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ

Ηλ.Ταχυδρομείο:okpapdimouvolvis@gmail.com

Απολλωνία, 05/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 857

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση για ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Υγειονομική περίθαλψη παιδιών με καρδιακή και αναπνευστική ευαισθησία στη διασυνοριακή περιοχή” (Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνύμιο “WE CARE” στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014 – 2020”

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας  (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ του έργου με τίτλο “Υγειονομική περίθαλψη παιδιών με καρδιακή και αναπνευστική ευαισθησία στη διασυνοριακή περιοχή” (Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνύμιο “WE CARE” και ειδικότερα για την υλοποίηση του Παραδοτέου 1.1.5 του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1).  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014 – 2020” και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Εκπαίδευσης (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Πρωτοβάθμιος έλεγχος και Διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης στο έργο με ακρωνύμιο «WE CARE» κάθε φορά που ο ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ  λαμβάνει φάκελο δαπανών του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης – LB1) προς επαλήθευση.

2. Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης στο έργο με ακρωνύμιο «WE CARE» από τον ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ μόνο μετά από ρητή εντολή της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ-ΕΣΣ.

3. Στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης, αποστολή στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Εκπαίδευσης (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης – LB1)  και στην ΕΥΔ-ΕΣΣ, από τον ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ,  με ηλεκτρονικό τρόπο (ΟΠΣ,  email), των συμπληρωμένων  εντύπων πρωτοβάθμιου ελέγχου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή του φακέλου δαπανών προς πιστοποίηση.

4. Επίσης, ο ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να προσκομίζει στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης – LB1) εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, σε έντυπη μορφή σε τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα το «πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών», τον πίνακα ελέγχου (check list) και την έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου.

5. Στην περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης, ο ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρόνο διενέργειας αυτής, από την αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ-ΕΣΣ. Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ-ΕΣΣ. Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στην μετάβαση του επαληθευτή στην έδρα του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) Δήμου Βόλβης – LB1) και στην σύνταξη Έκθεσης  Επιτόπιας Επαλήθευσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής.

Το σύνολο των προαναφερόμενων θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της ανάθεσης  έως την ολοκλήρωση του έργου του, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο